RE-INTEGRATIE

De medische expertise Vroegdiagnostiek, WIA- of WGA diagnostiek: welke past bij uw vraagstelling?

Wanneer u een medische expertise of een second opinion nodig heeft, kunt u een keuze maken uit Vroegdiagnostiek, WIA diagnostiek of WGA diagnostiek. Aanvullende onderzoeken of combinaties van medisch specialisten binnen een medische expertise ( WIA of WGA) zijn natuurlijk altijd mogelijk en afhankelijk van uw specifieke vraagstelling.

Medische expertise Vroegdiagnostiek

Voor een volledige probleemanalyse en een adequaat plan van aanpak geeft de medische expertise Vroegdiagnostiek een goed resultaat. De medische expertise Vroegdiagnostiek richt zich op werknemers die nog niet (of niet langer) verzuimen met fysieke of psychische klachten waarover de behandelaar of huisarts geen duidelijke oorzaak heeft kunnen vaststellen, of bij onvoldoende effect van een behandeling.

Medische expertise WIA diagnostiek

De medische expertise WIA diagnostiek is geschikt voor werknemers met langer bestaande fysieke en/of psychische gezondheidsklachten, waarbij sprake is van een onduidelijke prognose, behandelmogelijkheden en belastbaarheid, of onduidelijke mogelijkheden voor duurzame re-integratie. De medische expertise WIA diagnostiek is belangrijk voor de Wet Verbetering Poortwachter en een eventuele WIA beoordeling.

Medisch expertise WGA diagnostiek

Wanneer het UWV bij de toetsing van een WIA-aanvraag heeft vastgesteld dat er onvoldoende re-integratie inspanningen zijn gepleegd, kan de medische expertise WGA diagnostiek ondersteuning bieden in het geval van een loonsanctie. Bij een te betwisten loonsanctie of uitkomst van een WIA-keuring (bijv. 80-100 WGA i.p.v. IVA) kan de medische expertise WGA diagnostiek de argumentatie vormen voor een bezwaar- of beroepszaak tegen het UWV.

Daarnaast is deze medische expertise bedoeld voor (ex-)werknemers van eigen risicodragers die zijn ingestroomd in de WGA, om te beoordelen of sprake is van een gewijzigde gezondheidssituatie in verband met een herbeoordelingsaanvraag bij het UWV.

Bent u verwijzer?

Als verwijzer kunt u bij de aanmelding aangeven welk specialisme het beste aansluit bij uw vraagstelling. Natuurlijk kunt u ook ons advies voor een medische expertise WIA/ WGA na de afgenomen intake afwachten. Door middel van deze werkwijze kunnen wij u nauwkeurig adviseren over de medische expertise die het beste aansluit bij uw vraagstelling.

Inzetbaarheidsprogramma's

Onze programma's zijn multidisciplinaire groepsprogramma's uitgaande van het bi psychosociaal model. Deze programma's pakken de gezondheidsklachten aan door te kijken naar de biologische, psychologische en sociale factoren. Door de langdurige klachten is de werknemer een ander leven gaan leiden. Lange tijd stonden de klachten centraal. Het sociale leven stond op een laag pitje, sporten was er niet bij en ook werken lukte misschien niet meer.

Met onze programma's wordt de medewerker letterlijk weer in beweging gebracht. De werknemer krijgt inzicht in de factoren die een rol spelen bij het onderhouden of voorkomen van gezondheidsklachten. De werknemer leert dat gezondheid geen statisch gegeven is, maar een voortdurend veranderend proces waar hij of zij zelf grip op kan hebben.

Wij bieden mensen met gezondheidsklachten een nieuw perspectief. Onze inzetbaarheidsprogramma's zorgen ervoor dat werknemers met fysieke klachten, pijn- en of vermoeidheidsklachten of burn-out verschijnselen, een vermindering van klachten ervaren. De werknemer leert een juiste balans te vinden op het gebied van belasting en belastbaarheid en leert ander gedrag aan. De werknemer neemt zelf weer het initiatief. Door de focus op de klachten en ervaren belemmeringen is het onderdeel werk veelal naar de achtergrond verdwenen. Middels het programma komt de focus op de mogelijkheden te liggen waardoor volledige en duurzame re-integratie wordt bewerkstelligd. De werkgever wordt uiteraard bij dit proces betrokken. Onze programma's worden in groepsverband gegeven. Op indicatie is hiervan af te wijken. Het preventieve programma kan ook in company gegeven worden.

Wij werken met deskundigen op diverse gebieden. Zo ook met fysiotherapeuten en bewegingswetenschappers voor de lichamelijke aanpak. Voor het onderdeel werk maken wij gebruik van arbeidsdeskundigen. We werken daarnaast met voedingsdeskundigen, trainers en therapeuten. We doen dat in een niet klinische omgeving op diverse locaties in Nederland.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Optimaal inzetbare werknemers leveren goede arbeidsprestaties, zijn gezond, gemotiveerd, competent en hebben een goede werk - priv├ębalans. De werkgever is aan zet om hierin te faciliteren, maar werknemers moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen vitaliteit en inzetbaarheid.

Wanneer een werknemer verzuimt met langdurige gezondheidsklachten is het niet gemakkelijk om weer aan het werk te gaan. Wij hebben programma's ontwikkeld waarin gekeken wordt naar alle aspecten. We kijken naar voeding, beweging, ontspanning en werk en leggen de focus op verbetering van de zelf regie van de werknemer.

Preventief bieden wij aan werkgevers een capaciteitsmeting aan. Door middel van deze meting onderzoeken we binnen welke functies en bij welke functiebelasting de kans op verzuim groot is. Ook gaan we in gesprek met alle medewerkers die aan de criteria voldoen die op dat risico duiden. Vervolgens brengen we in kaart op welke wijze het risico op uitval van de betreffende medewerkers kan worden verminderd.

Resultaten zijn een dalend verzuim, een toename van de arbeidsmobiliteit en een veranderde cultuur. Een cultuur waarbij niet alleen leidinggevenden, maar vooral ook de medewerkers zelf, zich meer bewust worden van de eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast neemt het besef toe dat het switchen van werkzaamheden of zelfs van baan de enige verstandige keuze is om op een duurzame wijze werkzaam te zijn tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Werken aan gezondheid

Kiezen voor gezondheid, bewegen, ontspannen en werken gaat over een aanpak die anders is en die werkt. Resultaat is een verbetering in functioneren.Wij doen dit met behulp van onze programma's maar ook door werknemers te begeleiden bij de werkhervatting.Wij ondersteunen organisaties bij het voorkomen van verzuim. Hiervoor maken wij gebruik van de capaciteitsmeting, een scan waarmee wij meten welke belastende aspecten verzuim kunnen veroorzaken en welke maatregelen een organisatie kan nemen om de risico's te beperken.


Wilt u meer weten over bovenstaande diensten? Neem dan contact met ons op!
Group4wellness is een gezamenlijke handelsnaam welke gebruikt wordt door zelfstandige specialisten.

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum - info@ group4wellness.nl - Secretariaat 035-8872683

Group4Wellness.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV